Over ons

Theologische, sociologische en godsdienstsociologische inzichten vormden ons studieveld. Aan de hand van de literatuur ontwierpen wij een meet-instument, dat wij vervolgens beproefd hebben. Dat instrument, de Parochiemonitor, was bedoeld om onderzoekgegevens bruikbaar te maken voor beleid. Vanwege de onderwijscontacten met Fontys Hogeschool Theologie Levenbeschouwing werd de monitor vanaf 2008 getest en vervolgens uitgevoerd in 125 roomskatholieke parochies en de erbij behorende geloofsgemeenschappen. In 2011 verscheen de Parochiemonitor 2.0, in 2020 opgevolgd door de Parochiemonitor versie 3.0. In 2016 verscheen De Gemeentemonitor 2.0 en in 2017 werkten we aan de Diaconale monitor. Twee varianten van de Parochiemonitor, die nog verder beproefd kunnen worden. In dit boek kijken we vooral naar de Parochiemonitor. In de loop der tijd vonden we bevestiging van gegevens uit de literatuur en soms waren er ook andere bevindingen op grond waarvan we ons meetinstrument bijstelden.

Een contextuele benadering van een parochie is vruchtbaar gebleken. Het verschaft een brede kijk op de geloofsgemeenschap waarin gewerkt wordt. Inzicht biedt uitzicht. De blik op de eigen geloofsgemeenschap is geen doel op zich, maar wil behulpzaam zijn bij beleidsvoering en ontwikkeling in deze tijd. Inzicht verkrijgen kost inzet, maar verkregen inzicht is waardevol.

Drs. ing. K. de Jonge studeerde sociologie en enige jaren theologie. Publiceerde o.a. over kerkopbouw, missionair werk en maatschappelijk activeringswerk in diverse boeken en tijdschriften. Hij was van 1979 -2002 werkzaam in het kerkelijk advieswerk. Als vrijgevestigd onderzoeker/adviseur deed hij o.a. onderzoek t.b.v. de verschillende versies van de parochiemonitor.

Dr. A.J. Jonker, studeerde theologie/godsdienstwetenschappen en is
gepromoveerd op een theologisch/godsdienstsociologisch onderzoek naar de positie van arbeiders in de gereformeerde kerken anno 1990. Hij schreef enkele artikelen over kerkopbouw en het gebruik van kerkgebouwen. Sinds 1999 was hij betrokken bij het onderwijs op het gebied van theologie en sociale wetenschappen voor Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht. Vanaf 2016 is hij gepensioneerd