Parochiemonitor

DOELSTELLING

DEZE MONITOR IS BEDOELD OM OP BASIS VAN HOOFDZAKELIJK EMPIRISCHE GEGEVENS EEN INDICATIE TE LEVEREN WAAR EEN GELOOFSGEMEENSCHAP NAAR TOE KAN WERKEN IN HAAR LOKALE CONTEXT. OM DEZE INDICATIE VOORSTELBAAR TE MAKEN WORDT DEZE AANGEDUID MET EEN PAROCHIEMODEL.
DEZE INDICATIE HEEFT ALS DOEL HET BELEID MEDE TE BEPALEN OF BIJ TE STUREN. DE MODELLEN GEVEN DIRECT EN INDIRECT STERKE EN ZWAKKE KANTEN AAN VAN EEN GELOOFSGEMEENSCHAP. MEE OP BASIS HIERVAN KUNNEN DE MOGELIJKHEDEN VAN PROJECTEN EN VERANDERINGEN WORDEN INGESCHAT.

‘Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk; als het de lering onderhoudt, is het gelukkig’

(Willibrordvertaling 1995)

Dit citaat uit Spreuken 29: 18 toont voor ons idee waar het aan schort op het gebied van gemeenteopbouw. Niet alleen het visioen is soms ver te zoeken, maar ook het lering trekken uit de wijsheid van geloof en werkelijkheid. Een visie op kerk–zijn en op de kenmerken van een geloofsgemeenschap is belangrijk.
In ons onderzoek beperken wij ons tot een bepaald aspect van lering, namelijk de werkelijkheid waarin wij staan. Die werkelijkheid moet onderkend worden naar ons idee, om het visioen uiteindelijk handen en voeten te kunnen geven. De context mag niet worden veronachtzaamd.

Er is behoefte aan richtinggevende verbeeldingen van de parochie of gemeente, die pastores en bestuurders motiveren om dóór te gaan en die de belofte oproepen dat zij postmoderne mensen opnieuw kunnen sámenroepen.

De gegeven visionaire modellen zijn prachtig, maar er ontbreken ook vaak criteria om aan te geven wáár die ontwerpen kans hebben om gerealiseerd te worden. Nederland is godsdienstsociologisch gezien namelijk zó verschillend van streek tot streek dat er nooit één recept kan bestaan voor revitalisering van parochies dat werkt in het hele land.

Daarom is het uitgangspunt van deze benadering: het ontbreekt ons niet aan hedendaagse visioenen, maar als we niet oppassen dreigen we te weinig na te gaan of ze te realiseren zijn in de context van de betreffende parochie.

Drie artikelen over achtergrond en ervaringen met de parochiemonitor in Spreek!, februari 2023.
Het Woord moet landen (PDF)
Parochiemonitor verbindt heilige drie-eenheid (PDF)
Het Werkt… (PDF)